Profil‎ > ‎

Mobbepolitik

Det Kongelige Teaters Balletskoles antimobbepolitik.

Det Kongelige Teaters Balletskole udgøres af Danseskolen, Læseskolen, Indskolingen, Mellemrummet og Dr. Margrethe Kollegiet, og følgende antimobbepolitik er således gældende for den samlede skole.
 
Det Kongelige Teaters Balletskole lægger vægt på elevernes trivsel, og de ansatte er opmærksomme på drillerier, konflikter og mobning blandt elever. Forskellen på at drille, at have en konflikt og på at mobbe er ifølge Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning følgende:

Drilleri Ifølge Nudansk Ordbog er drilleri: ”bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt”. I praksis kan mobning ofte starte som generende og grove drillerier.

 Konflikter opstår når personer eller grupper, der fysisk og psykisk er lige stærke, bliver uenige. Blandt børn og unge kan konflikter udvikle sig fra verbale til korporlige handlinger.

 Mobning er derimod et overgreb, hvor der er tale om asymmetri i magtforholdet mellem de involverede, og hvor overgrebet typisk foregår over længere tid.
For at man kan kalde noget for mobning, skal en person gentagne gange have været udsat for ubehagelige, nedværdigende eller sårende behandling fra én eller flere personer, der bevidst udfører disse negative handlinger.

På Den Kongelige Balletskole, vil vi ikke acceptere mobning, og vi vil i det følgende præcisere, hvordan vores arbejde med at bekæmpe mobning kan deles op i tre overlappende tiltag:
  • det forebyggende,
  • det opfølgende/gavnende
  • det behandlende

Målet for den forebyggende tilgang er at hindre at mobningen opstår.
Derfor vil vi udvikle elevernes kompetencer, så de kan handle selv og sammen med andre være med til at hindre mobning.

Målet for den opfølgende tilgang er at få elevgruppen til at fungere igen efter eventuel mobning.

Målet for den behandlende tilgang er at fastlægge procedurer og opstille handleberedskaber, når det konstateres, at børn har været udsat for mobning. 

Sådan forebygges mobning
Eleverne har i løbet af dagen forskellige aktiviteter fagligt og fysisk. Elevgrupperne er små, og de vil lære hinanden godt at kende og opleve, at alle har stærke og svage sider, eller sagt på en anden måde, at alle er gode til noget.

I perioder arbejder eleverne på tværs af køn og alder. De oplever, at man er på forskellige niveauer og har divergerende behov, alt efter hvor gammel man er, og at drenge og piger kan være meget forskellige. Disse forhold og det tætte liv på Balletskolen, styrker forståelsen for andre og de sociale bånd eleverne imellem.
De store hjælper de mindre, og de små lærer at tage hensyn til de store. Det skal være rart og trygt at gå på Den Kongelige Balletskole.

De ansatte skal hele tiden arbejde med elevernes sociale relationer og med deres eget forhold til eleverne. Det skal være en kontinuerlig opgave at arbejde med elevernes sociale liv – også når der ikke er problemer. De voksne skal være opmærksomme på at fremstå som gode eksempler. Vi skal respektere hinandens forskelligheder, tale pænt indbyrdes, og når de voksne driller hinanden, skal de tydeligt vise, at det er for sjov.

Der følges op på mobning via adfærdsnormer
Vi har fokus på, hvordan vi taler til hinanden. På Den Kongelige Balletskole, accepterer vi ikke, at man tiltaler hinanden med racistiske eller nedladende ukvemsord, lige som vi heller ikke accepterer, at eleverne taler negativt om hinandens familier. Vi tolererer ikke brug af øgenavne, dog kan eleverne give tilladelse til brug af kælenavne. Al form for psykisk eller fysisk chikane er selvfølgelig ikke tilladt.

Når elever chatter eller lægger billeder på nettet, skal de være opmærksomme på, hvad de foretager sig. Man er aldrig anonym, når man færdes på nettet, al trafik kan følges og spores. Man skal huske på, at der er et menneske i den anden ende. Al form for mobning via mobiltelefon, sms og chatforums på internettet bliver taget meget alvorligt og håndteres efter skolens antimobbepolitik.

Bliver eleverne uenige, skal denne uenighed udtrykkes på en ordentlig måde, og vi forventer, at man som elev er i stand til at inddrage kammerater eller personale for at løse et opstået problem. Disse adfærdsnormer er et tilbagevendende emne i den daglige undervisning, klassens time og på elevmøder.

Sådan reagerer vi imod mobning
Vi håndterer mobning ved at tage en alvorlig snak med de involverede elever, både med de(n) mobbede og de(n) mobbende. Disse samtaler kan foregå med eleverne enkeltvis eller i grupper afhængigt af situationen. Skulle dette tiltag i kombination med de øvrige tiltag ikke have den ønskede effekt, vil næste skridt være en forældresamtale, hvor sagen vil blive talt alvorligt igennem. Ophører den grove mobning ikke, vil ledelsen tage stilling til, hvorvidt mobberen kan fortsætte på Den Kongelige Balletskolen.

Samarbejde med forældre
Forældrefora i de forskellige afdelinger på Den Kongelige Balletskole bakker 100 % op om skolens antimobbepolitik. Mobning er alles ansvar og skal stoppes med det samme.

Samarbejde og ansvar   
Alle ansatte på Den Kongelige Balletskolen, har ansvar for, at der er fokus på elevernes trivsel. At der bliver arbejdet efter fælles tiltag til opfølgning og behandling af de enkelte problemer, og at alle er bekendte med skolens antimobbepolitik.


Notatet er inspireret af:
BUF (Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns kommune)
Sundby Fritidshjems antimobbepolitik ”Ikke mere Mobning” Helle Høiby
Læseskolens Folder om mobning

Anbefaling:
BUF mobning – Bufnet, kk.dk
Rapport (cand comm. Dorthe Rasmussen/cand.jur. Helle R. Hansen -  om  chat,
Chikane, og mobning blandt børn og unge.

Se i øvrigt de forskellige afdelingers kateloger/handleplaner på Fronter. 
(er under udarbejdelse) 

Den overordnede antimobbepolitik ligger på Balletskolens hjemmeside og på Fronter.